info@techresources.nl | (0251) 223 801

VAKKRACHT door AANDACHT

VAKKRACHT door AANDACHT

Beleidsverklaring TechResources B.V. ten aanzien van Veiligheid, Gezondheid en Milieu.


Uitgangspunten:
De directie en management van TechResources B.V. zijn verantwoordelijk voor alle bedrijfsactiviteiten welke gevolgen kunnen hebben voor, mens en dieren met betrekking tot veiligheid, gezondheid en milieu. De directie zal aan deze verantwoordelijkheid inhoud geven door deze aspecten te integreren in haar ondernemingsbeleid.

Taken van TechResources (als werkgever / opdrachtgever)
TechResources zal alle wetten, voorschriften en regelgeving welke van overheidswege worden opgelegd op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu naleven.
TechResources zal, uit oogpunt van veiligheid, gezondheid en milieu waar noodzakelijk en haalbaar is, maatregelen nemen, welke boven de alle wetten, voorschriften en regelgeving welke van overheidswege uit zijn of zullen worden opgelegd.
TechResources. heeft als doelstelling het waarborgen van de veiligheid en de gezondheid van al haar eigen medewerkers en ingeleend personeel van derden.
Het beleid van TechResources is er op gericht persoonlijk letsel, materiële- en milieu schade te voorkomen of tot een minimum te beperken.
TechResources houdt bij alle beslissingen, naast economische, financiële, technische en sociale aspecten, tevens rekening met de belangen van veiligheid, gezondheid en milieu.
TechResources beschouwt de volgende punten als een integraal onderdeel van haar besluitvorming in haar bedrijfsactiviteiten:

Het zorgdragen voor en goede start instructie bij indiensttreding en het mede verantwoordelijk stellen van de medewerkers voor een goede uitvoering van dit beleid.
Informatie verstrekken over incidenten en de hierbij behorende oplossingen zodat alle medewerkers hier lering uit kunnen trekken doormiddel van toolbox meetings waar er minimaal 10 per jaar van zullen worden gehouden.
Het beschikbaar stellen, onderhouden en of vervangen van de noodzakelijke persoonlijke beschermingsmiddelen en het gebruik hiervan te verplichten en hier controle op uit te voeren.
Het zorg dragen voor een goede scholing en motivatie van haar medewerkers.
Het op de hoogte stellen van de juiste verwerking van afvalstoffen.
Minstens eenmaal per jaar zal een afstemming c.q. werkoverleg met een Hoger Veiligheidskundige plaatsvinden, i.c. de heer Pieter Mesu, om operationele uitvoering te toetsen aan de VGM-doelstellingen.


Taken van de medewerker:
Elke medewerker volgt de door TechResources B.V. aangegeven instructies op en gebruikt de beschikbaar gestelde technische voorzieningen en persoonlijke beschermingsmiddelen.
Elke medewerker geeft geconstateerde gebreken op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu direct door aan de verantwoordelijke functionaris ter plaatse en aan de VGM coördinator van TechResources B.V.
Elke medewerker neemt actief deel aan het overleg, waarin veiligheid, gezondheid aan de orde worden gesteld en voert de in het overleg gemaakte afspraken voorschriften uit.

Taken van ingeleende derden dan wel ingeleend personeel van derden
Elke medewerker welke ingeleend wordt of werkzaamheden uitvoert uit naam van TechResources, volgt de door TechResources aangegeven instructies op en gebruikt de beschikbaar gestelde technische voorzieningen en is in het bezit van de benodigde persoonlijke beschermingsmiddelen en veiligheidscertificaten.

Elke medewerker welke ingeleend wordt of werkzaamheden uitvoert uit naam van TechResources, geeft geconstateerde gebreken op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu direct door aan de verantwoordelijke functionaris ter plaatse en aan de VGM coördinator van TechResources.

Elke medewerker neemt actief deel aan het overleg (dit voor de duur van de periode dat medewerker ingeleend wordt en daadwerkelijk werkzaamheden uitvoert uit naam van TechResources), waarin veiligheid en/of gezondheid aan de orde worden gesteld en voert de in het overleg gemaakte afspraken voorschriften uit.

Elke medewerker of medewerker welke ingeleend wordt of werkzaamheden uitvoert uit naam van TechResources, bevestigt door middel van ondertekenen van een presentielijst of ontvangst bevestiging zijn deelname aan veiligheidsbijeenkomsten of schriftelijke toolbox.

De directie zal er voor zorg dragen dat beleid en doelstellingen bekend gemaakt en verspreid worden aan alle medewerkers. Ze streeft naar continue verbetering van veiligheid-, gezondheid- en milieu omstandigheden. Jaarlijks zullen het beleid en de doelstellingen worden getoetst aan de praktijk en waar nodig worden aangepast.

De heer Jan Stravers
VGM Coordinator

Inloggen
Nog niet geregistreerd? Schrijf nu in

TechResources B.V.

De Trompet 1840
1967 DB HEEMSKERK
T (0251) 223 801
M info@techresources.nl
OTYS Recruiting Technology © TechResources B.V. 2018 | Nieuws | Kandidaten | Bedrijven | Voor P&O-HRM | Vacatures
PBS People's Business Support B.V. gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close